بازدید مدیر عامل محترم شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات جناب آقای دکتر طاهر پور و مدیر محترم توسعه و بازار جناب آقای مهندس شمس الدین از غرفه شرکت MMTE

 

منبع : روابط عمومی شرکت MMTE