کارفرمایان
شرکت فولاد هرمزگان شرکت مجتمع فولاد بافت
شرکت فولاد مبارکه اصفهان شرکت فولاد جهان آرا اروند
شرکت فولاد سپید دشت چهارمحال و بختیاری شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
شرکت خیام فولاد نیشابور شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان Tuwairqi Steel Mills, ltd.
شرکت ملی فولاد ایران