همکاران خارجی
ASCOTECH GroupMINES & METALS ENGINEERING GmbH