مهندس کیومرثی مدیر بخش تحقیق و توسعه MMTE به دولت جدید توصیه کرد تا وزارت صمت هدایتگر بازار باشد و اشتباهی که بارها در گذشته در کنترل قیمت انجام شده را تکرار نکند