اولین جلسه معاونین و مدیران پروژه ها با حضور دکتر طاهر پور، مدیر عامل شرکت mmte در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات، در ابتدای جلسه دکتر طاهر پور بعد از تبریک سال نو به بررسی وضعیت پروژه ها که توسط معاونین و مدیران گزارش شد پرداختند و با توجه به موارد مطرح شده برنامه ریزی های لازم را انجام دادند.