پروژه مشاوره فولاد خراسان

ارائه خدمات مهندسی مشاور شامل بررسی و اظهار نظر و تایید مهندسی پایه و تفضیلی طرح و مدارک بازرگانی و اسناد قراردادی و انعقاد قرارداد با پیمانکاران، انجام نظارت بر ساخت و خرید تجهیزات، نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی و سیویل و حمل و نصب تجهیزات و راه اندازی و تستها در کارخانه گندله سازی، فولادسازی و اکسیژن شرکت مجتمع فولاد خراسان و سایر موارد مربوط، که طراحی های پایه ای و تفضیلی، تدارک کالا، امور ساخت و ساز و نصب تجهیزات آن از طرف پیمانکاران داخلی و خارجی در حال انجام میباشد.

پروژه مشاوره فولاد خراسان
حوزه: گندله سازی، فولادسازی، اکسیژن پلنت
نوع: MC
محل: نیشابور کیلومتر ۱۵ جاده شهر فیروزه
کارفرما: مجتمع فولاد خراسان
وضعیت پروژه: فعال
درصد پیشرفت: گندله سازی ۸۶.۶۶
تاریخ عقد قرارداد: تیر ۱۳۹۳
تاریخ فعالسازی قرارداد: تیر ۱۳۹۳
تاریخ پایان: شهریور ۱۳۹۵