پروژه های انجام شده

حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: MC
محل: اهواز
کارفرما: شرکت فولاد خوزستان
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: EPC
محل: اهواز
کارفرما: شرکت فولاد خوزستان
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: نورد ورق
نوع پروژه: MC
محل: اهواز
کارفرما: شرکت فولاد خوزستان
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه:  طراحی و مدیریت پروژه
محل: منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات هرمزگان
کارفرما: مجتمع فولاد هرمزگان (HOSCO)
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: MC
محل: کراچی
کارفرما: Tuwairqi Steel Mills, ltd. (TSML)
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
حوزه: خدمات مهندسی مشاور و مدیریت پیمان
نوع پروژه: MC
محل: نیشابور
کارفرما: خیام فولاد نیشابور
وضعیت پروژه: به اتمام رسیده